AdVertigo

Reklama

Jeżeli chcesz zamieścić reklamę w naszych pismach lub serwisach internetowych, skontaktuj się z naszym Biurem Reklamy: biuro@advertigo.pl.

Dyrektor Biura Reklamy
Urszula Krysiak
tel. 22 517 13 65
mail: ula@terazrock.pl